Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden.


Artikel 1: algemeen Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. Ingeval één van onderstaande voorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort gelden.

Artikel 2: contractsluiting/leveringen Ecare Xpress behoudt zich het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals bij grote orders, ongeldige bestelprocedure of problemen bij vorige orders. De levering gebeurt aan huis of op het opgegeven leveringsadres, behoudens andersluidend schriftelijke afspraak. De producten worden geleverd binnen de leveringstermijn die bij de bestelling wordt opgegeven, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Indien u meerdere artikelen heeft besteld, vertrekt uw bestelling van zodra alle artikelen voorradig zijn. Indien wij de totale bestelling echter niet binnen de tien werkdagen kunnen leveren, zullen wij de niet-voorradige producten afzonderlijk en kosteloos toesturen na deze termijn. De vastgestelde leveringsdatum is slechts benaderend en informatief. Het niet-tijdig leveren kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De verzendingskost wordt telkens aangeduid bij de bestelling die u plaatst. Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht is het verlies en/of de beschadiging van de producten tijdens het transport in geval van niet-beroepsmatige aankopen ten laste van de verkoper, tenzij dit transport door de klant wordt georganiseerd. Ingeval van beroepsmatige aankopen worden de goederen vervoerd op risico van de koper. De klant dient ons binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk te informeren m.b.t. vastgestelde beschadiging(en) of verlies.

Artikel 3: herroepen van een bestelling De klant-consument heeft overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht de mogelijkheid om binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Deze termijn vangt aan na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt of na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt wanneer de bestelling verschillende goederen omvat die in verschillende zendingen worden geleverd of een goed dat in verschillende zendingen wordt geleverd. De klant-consument moet hiertoe een herroepingsformulier invullen of een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen (vb. fax, e-mail, brief). Dit herroepingsrecht geldt niet voor de levering die volgens aanwijzingen van de consument vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn; alsook voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te zenden of te overhandigen samen met een kopie van de factuur. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de teruggezonden goederen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeftaangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De kosten van het terugzenden van de goederen of, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van transport van de goederen, blijven ten uwen laste. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen De retourkosten van garantiezendingen naar de klant neemt Ecare Xpress voor haar rekening. 


Artikel 4: uitvoering, wijziging en tenietgaan van de overeenkomst Ingeval van schorsing, tenietgaan of verbreking/annulering van de overeenkomst, andere dan een uitoefening van het hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen de reeds geleverde producten worden aangerekend. Daarenboven dient de koper alsdan van rechtswege en zonder aanmaning, bovenop de afrekening van de reeds geleverde goederen, een vergoeding te betalen voor winstderving die forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de nog te leveren goederen, tenzij de schorsing, het tenietgaan of de verbreking van de overeenkomst voortvloeien uit onze fout of uit een geval van overmacht.

Artikel 5: prijszetting en betalingsmodaliteiten Alle prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief 6 of 21 % BTW, uitgezonderd de transportkosten. Materiële misslagen in de prijsaanduiding, o.m. op de website of in publiciteit, binden ons niet. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. De betaling kan gebeuren via de betaalknop Bancontact/Mister Cash of via overschrijving op de rekening BIC: KREDBEBBB - IBAN: BE60 7380 2663 1370. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsintrest verschuldigd tegen de rentevoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, met een minimum van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan datum integrale betaling. Bovendien is in dit geval tevens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €. Wanneer de koper in gebreke blijft één of meerdere facturen te betalen, indien hij acceptwissels liet protesteren, wanneer hij toepassing maakt van de wet continuïteit ondernemingen, bij faillissement of invereffeningstelling, of in het algemeen wanneer blijkt dat zijn kredietwaardigheid is geschokt, worden al onze prestaties tegenover de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geschorst.

Artikel 6: protest/aansprakelijkheid Alle klachten van gelijk welke aard zullen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden geformuleerd in een ter post aangetekend schrijven dat werd verstuurd binnen de 14 kalenderdagen na levering. Al onze producten zijn conform de Belgische Wetgeving. Buitenlandse klanten dienen de wetgeving van hun eigen land te consulteren en na te gaan of de producten conform zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het verkeerd gebruik en/of onwettig gebruik van onze producten. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vervangen van de geleverde goederen zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige andere schade. Wat de klant-consument betreft, voorziet de wet van 01.09.2004 in een wettelijke waarborg van conformiteit van de geleverde goederen. De koper heeft niet het recht om zijn betalingen te schorsen of uit te stellen ongeacht de aard van de klacht.

Artikel 7: bevoegdheid en toepasselijk recht In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waar onze zetel/woonplaats is gevestigd territoriaal bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.