Retourbeleid

Wij verwijzen naar artikel 3 van onze algemene voorwaarden.

Artikel 3: herroepen van een bestelling

De klant-consument heeft overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht de mogelijkheid om binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Deze termijn vangt aan na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt of na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt wanneer de bestelling verschillende goederen omvat die in verschillende zendingen worden geleverd of een goed dat in verschillende zendingen wordt geleverd. De klant-consument moet hiertoe een herroepingsformulier (zie onder) invullen of een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen (vb. fax, e-mail, brief).

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de levering die volgens aanwijzingen van de consument vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn; alsook voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te zenden of te overhandigen samen met een kopie van de factuur. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de teruggezonden goederen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De kosten van het terugzenden van de goederen of, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van transport van de goederen, blijven ten uwen laste. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen

De retourkosten van garantiezendingen naar de klant neemt Ecare Xpress voor haar rekening.

Artikel 3: uitvoering, wijziging en tenietgaan van de overeenkomst

Ingeval van schorsing, tenietgaan of verbreking/annulering van de overeenkomst, andere dan een uitoefening van het hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen de reeds geleverde producten worden aangerekend. Daarenboven dient de koper alsdan van rechtswege en zonder aanmaning, bovenop de afrekening van de reeds geleverde goederen, een vergoeding te betalen voor winstderving die forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de nog te leveren goederen, tenzij de schorsing, het tenietgaan of de verbreking van de overeenkomst voortvloeien uit onze fout of uit een geval van overmacht.

Modelformulier herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan bvba EcareXpress, met maatschappelijke zetel te ***, tel 051/70.20.92, fax 051/70.21.92, info@ecarexpress.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)………………………………………………. herroep/herroepen (*), Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ……………………………………………………

Naam/Namen consument(en)…………………………………………………………………………………...

Adres consument(en)…………………………………………………………………………………………….

Datum:………../…………./…………..

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) schrappen wat niet past